Stowarzyszenie Kaliski Klub Fantastyki Arkham, jest formą stowarzyszenia zwykłego.

Regulamin Kaliskiego Klubu Fantastyki Arkham

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Kaliski Klub Fantastyki Arkham i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Kalisz.

§ 4

Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ulicy Hanki Sawickiej 13/266, w Kaliszu.

II. Cel i środki działania

§ 5

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. propagowanie szeroko pojętego zagadnienia kultury fantastyczno-naukowej,
 2. organizowanie wydarzeń kulturalnych.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. cotygodniowe spotkania,
 2. organizowanie prelekcji, warsztatów, pokazów, koncertów, wystaw, konwentów, spotkań integracyjnych,
 3. działania o charakterze informacyjnym tj. kolportaż wewnętrznej gazetki, organizacja strony internetowej, spotkania z młodzieżą, kontakty z innymi organizacjami o podobnym charakterze, tworzenie informacji medialnych.

III. Władze Stowarzyszenia

§ 7

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 8

 1. Walne Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia.
 2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą w szczególności:
 1. wybór i odwołanie Rady stowarzyszenia,
 2. przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
 3. kontrola działań podjętych przez Radę,
 4. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Rady.

§ 9

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§ 10

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:
 1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
 2. w drugim terminie – wyznaczonym przez Radę – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 1. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Rady wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 11

Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 12

Kadencja Rady Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 13

Rada składa się z 5 osób, rekrutujących się tylko spośród członków Stowarzyszenia, w składzie: Prezes, Sekretarz, Skarbnik oraz dwóch Członków Rady.

§ 14

Do kompetencji Rady należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 15

Do kompetencji Prezesa należy: reprezentowanie Stowarzyszenia przed władzami państwowymi oraz wszelkimi instytucjami. Prezes odgrywa rolę reprezentacyjną Stowarzyszenia.

§ 16

Do kompetencji Sekretarza należy: prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia, zajmowanie się sprawami administracyjnymi Stowarzyszenia, zastępowanie Prezesa w razie niemożności pełnienia przez niego obowiązków.

§ 17

Do kompetencji Skarbnika należy: zbieranie składek członkowskich, reprezentowanie Stowarzyszenia przed właściwymi władzami skarbowymi, przygotowywanie raportów finansowych.

§ 18

Do kompetencji Członków Rady należy branie udziału w posiedzeniach Rady Stowarzyszenia z głosami doradczymi, oraz zastępowanie na stanowiskach pozostałych członków rady w razie konieczności, takich jak długotrwała absencja, rezygnacja ze stanowiska, wykluczenie ze Stowarzyszenia.

IV. Członkostwo

§ 19

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać niekarany obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który ukończył 16 lat, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.
 2. O przyjęciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Rada Stowarzyszenia.
 3. Od orzeczenia Rady Stowarzyszenia o wykluczeniu/przyjęciu z/do grona członków, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Odwołanie zostaje rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 20

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

 1. przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
 2. terminowe uiszczanie składek członkowskich,
 3. popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 21

Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność wyłącznie ze składek członkowskich.

§ 22

Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Rada, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

VI. Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 10 ust. 2 regulaminu.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.