Loading...
RODO2018-08-02T23:38:16+00:00

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:

 1. Stowarzyszenie Klub Fantastyki „ARKHAM” z siedzibą w Kaliszu przy ul. Mikołaja Reja 3 przetwarza dane osobowe członków stowarzyszenia w związku z przynależnością do Stowarzyszenia Klub Fantastyki „ARKHAM”.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sekretarz stowarzyszenia, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu. Administrator danych informuje, że:
  • przetwarzanie przez Stowarzyszenie Klub Fantastyki „ARKHAM” dane osobowe członków Stowarzyszenia Klub Fantastyki „ARKHAM” oraz kandydatów na członków stowarzyszenia pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą.
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w Stowarzyszeniu Klub Fantastyki „ARKHAM”. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo Stowarzyszenia Klub Fantastyki „ARKHAM” albo z wystąpieniem ze Stowarzyszenia Klub Fantastyki „ARKHAM”.
 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Sekretarza stowarzyszenia:
 4. Dane osobowe:
  • podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  • przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do Stowarzyszenia Klub Fantastyki „ARKHAM” wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  • będą przechowywane, przez okres przynależności do Stowarzyszenia Klub Fantastyki „ARKHAM”, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
  • nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
  • nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo całkowitego usunięcia.
 6. W razie uznania, że przetwarzanie przez Stowarzyszenie Klub Fantastyki „ARKHAM” dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).